Migrant Worker Guidelines for Employers (Vietnamese)

Original Language
Vietnamese
ISBN (PDF)
978-92-9268-625-3
Number of Pages
62
Reference Number
PUB2023/110/R
Date of upload

20 juin 2023

Migrant Worker Guidelines for Employers (Vietnamese)

Hướng dẫn về Lao động Di cư dành cho Người Sử dụng lao động

Tài liệu này cung cấp hướng dẫn cho doanh nghiệp về thực hành có trách nhiệm trong tuyển dụng và sử dụng lao động di cư quốc tế. Tài liệu cũng nêu ra các bước cụ thể mà người sử dụng lao động trong các lĩnh vực có thể áp dụng nhằm đảm bảo tôn trọng quyền con người và quyền lao động của người lao động di cư trong hoạt động doanh nghiệp. Hướng dẫn này chủ yếu dành cho bộ phận nhân sự và các nhân viên có tính chất công việc liên quan đến người lao động di cư, và có thể được tích hợp trong các chính sách, quy trình và thực hành hiện có của doanh nghiệp.

Hướng dẫn này được xây dựng dựa trên Nguyên tắc hướng dẫn của Liên Hợp Quốc về Kinh doanh và Quyền con người (UNGP) và cùng các tiêu chuẩn và hướng dẫn quôc tế liên quan đến quyền con người và quyền lao động trong lĩnh vực di cư quốc tế. Tài liệu được phát triển trong khuôn khổ Sáng kiến Trách nhiệm của Doanh nghiệp trong Xóa bỏ nạn Nô lệ và Mua bán người (CREST), với sự hợp tác và tham vấn với các đối tác và các bên liên quan. 

Hướng dẫn này đi kèm bộ công cụ hỗ trợ bao gồm tóm tắt, danh mục kiểm tra, ghi chú hướng dẫn và các tài liệu hữu ích khác, nhằm giúp người sử dụng lao động xây dựng và triển khai hệ thống, các nguyên tắc và thực hành quản lý quá trình di cư lao động.

*Để tải tệp PDF của Hướng dẫn, vui lòng nhấn nút đỏ phía bên trái trang.

CÔNG CỤ HỖ TRỢ