Original Language
Vietnamese
Number of Pages
15
Reference Number
PUB2023/110.R
Date of upload

20 Jun 2023

Guidance Note - Recruitment Fees and Related Costs (Vietnamese)

Ghi chú hướng dẫn – Phí tuyển dụng và các chi phí liên quan

Ghi chú hướng dẫn này, là một phần thuộc Hướng dẫn của IOM về Lao động Di cư dành cho Người Sử dụng lao động, giúp người sử dụng lao động di cư hiểu được định nghĩa của ILO về phí tuyển dụng và các chi phí liên quan, xác định phí tuyển dụng và các chi phí liên quan có thể phát sinh trong quá trình di cư lao động, đồng thời xác định mức giá tuyển dụng minh bạch và lâu dài với các nhà tuyển dụng lao động.

*Để tải tệp PDF của công cụ này, vui lòng nhấn nút đỏ phía bên trái trang.