Original Language
Vietnamese
Number of Pages
14
Reference Number
PUB2023/110/R
Date of upload

20 Jun 2023

Checklist - Migrant Workers' Accommodations (Vietnamese)

Danh mục kiểm tra – Nơi ở của người lao động di cư

Danh mục kiểm tra này, là một phần thuộc Hướng dẫn của IOM về Lao động Di cư dành cho Người Sử dụng lao động, đưa ra các yêu cầu chính đối với người sử dụng lao động nhằm đảm bảo cung cấp điều kiện sống đầy đủ, thoả đáng và phù hợp với giới tính cho người lao động di cư tại nơi ở do người sử dụng lao động sở hữu hoặc điều hành, và tiêu chuẩn về khoảng cách tại chỗ ở của người lao động. 

*Để tải tệp PDF của công cụ này, vui lòng nhấn nút đỏ phía bên trái trang.