Vulnerabilities and Risks of Exploitation Encountered by Vietnamese Migrant Workers (Vietnamese)

Original Language
Vietnamese
ISBN (PDF)
978-92-9068-922-5
Number of Pages
86
Reference Number
PUB2021-025-R
Date of upload

25 aoû 2021

Vulnerabilities and Risks of Exploitation Encountered by Vietnamese Migrant Workers (Vietnamese)

Tính dễ bị tổn thương và rủi ro bị bóc lột của lao động di cư Việt Nam
Also available in:

Nghiên cứu xem xét tính dễ bị tổn thương và các rủi ro bị bóc lột mà lao động di cư Việt Nam có thể phải đối mặt trong quá trình tuyển dụng, làm việc tại quốc gia tiếp nhận và khi trở về nước.

Nghiên cứu mô tả những trải nghiệm của người lao động trong quá trình di cư đến những quốc gia tiếp nhận phổ biến bao gồm Nhật Bản, Tỉnh Đài Loan thuộc Cộng hòa nhân dân Trung Hoa và Đại Hàn Dân Quốc. Nghiên cứu nhằm hướng tới hỗ trợ các cơ quan hoạch định chính sách và các bên liên quan tăng cường các biện pháp bảo vệ lao động di cư Việt Nam khỏi các hành vi bóc lột trong tuyển dụng và sử dụng lao động.

Nghiên cứu là một phần trong nỗ lực của IOM nhằm thực hiện Thỏa thuận Toàn cầu về Di cư Hợp pháp, an toàn, và có trật tự và hiện thực hóa các Mục tiêu phát triển bền vững về di cư (SDGs).

Nghiên cứu định tính này được thực hiện dưới sự hỗ trợ của Quỹ Phát triển của Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM Development Fund) và Quỹ Toàn cầu nhằm Chấm dứt Nô lệ hiện đại (Global Fund to End Modern Slavery).
 

The qualitative research explores vulnerabilities and risks of exploitation faced by Vietnamese migrant workers during recruitment, employment at destinations, and upon return to Viet Nam.

The report captures the experiences of Vietnamese migrant workers on their journeys to most popular destinations – Japan, Taiwan Province of the People’s Republic of China and the Republic of Korea. It aims to support development of strategies by State policymakers and stakeholders to further strengthen protections of Vietnamese migrant workers from exploitative recruitment and employment practices.

It is part of the wider effort of IOM to support progress towards the implementation of the Global Compact for Safe, Orderly and Regular Migration and realization of the migration-related Sustainable Development Goals (SDGs). 

The study was funded by the IOM Development Fund and the Global Fund to End Modern Slavery.