Original Language
Albanian
ISBN (PDF)
978-92-9268-440-2
Number of Pages
164
Reference Number
PUB2022/011/L
Date of upload

02 Nov 2022

Migration in North Macedonia: A Country Profile 2021 (Albanian)

Republika e Maqedonisë së Veriut: Profili i Shtetit 2021
Also available in:

Profili i Migracionit i Maqedonisë së Veriut synon të ofrojë një pasqyrë të përpiktë dhe gjithëpërfshirëse të situatës aktuale të migracionit në vend. Së bashku me prezantimin dhe analizën e të dhënave përkatëse statistikore, Profili gjithashtu shqyrton kontekstin demografik, socio-ekonomik, kulturor dhe historik të migracionit në Maqedoninë e Veriut. Për më tepër, ai rishikon kuadrin kombëtar institucional dhe të politikave që rregullojnë migracionin dhe vë në pah përpjekjet e bashkëpunimit rajonal dhe ndërkombëtar të ndërmarra nga qeveria. Bazuar në këto informacione, Profili i Migracionit identifikon pasojat kryesore të tendencave të fundit të migracionit për politikë bërësit. Ai përfundon me rekomandime për përmirësimin e politikës së menaxhimit të migracionit, si dhe propozime të tjera për përdorimin e Profilit në fushën e zhvillimit të politikës së migracionit.

The Migration Profile of North Macedonia seeks to provide a concise yet comprehensive overview of the current migration situation in the country. Along with presentation and analysis of relevant statistical data, the Profile also examines the demographic, socioeconomic, cultural and historic context of migration in North Macedonia. Furthermore, it reviews the national institutional and policy framework governing migration and highlights the regional and international cooperation efforts undertaken by the government. Based on this information, the Migration Profile identifies key implications of recent migration trends for policy makers. It concludes with recommendations for enhancing the migration management policy as well as proposals for the Profile’s use in migration policy development.

 • Lista e tabela
 • Lista e grafiku
 • Akronime
 • Parathenie
 • Permbledhja ekzekutive
 • Pjesa A: Karakteristikat e migranteve dhe trendeve te migracionit
  • А.1. Faktoret kryesor shtytes te migracionit dhe levizshmeria nderkufitare
  • A.2. Imigracioni i te huajve
  • A.3. Emigracioni i shtetasve te Republikes se Maqedonise se Veriut
  • A.4. Migracioni i paligjshem
  • A.5. Azilkerkuesit dhe vendimet lidhur me kerkesat per azil
  • A.6. Migracioni i kthimit
  • A.7. Migracioni i brendshem
 • Pjesa B: Ndikimi i migracionit
  • B.1. Ndikimi i migracionit mbi zhvillimin e popullsise dhe kapitalit njerezor
  • B.2. Implikimet e migracionit mbi fuqine e punes dhe tregun e punes
  • B.3. Migracioni dhe zhvillimi socioekonomik
  • B.4. Migracioni, shendeti dhe mjedisi jetesor
 • Pjesa C: Menaxhimi i migracionit
  • C.1. Kuadri politik
  • C.2. Ligjet dhe legjislacioni (legjislacioni kombetar, instrumentet rajonale dhe nderkombetare)
  • C.3. Kornizat institucionale
  • C.4. Bashkepunimi nderkombetar
 • Pjesa C: Gjetjet kryesore, ndikimet e politikave migratore dhe rekomandimet
  • C.1. Gjetjet kryesore per trendet aktuale, ndikimi i migracionit dhe politikat e migracionit 
  • C.2. Rekomandime lidhur me kuadrin e Qeverise per menaxhimin e migracionit
  • C.3. Rekomandime per perfshirjen e migracionit ne politikat sektoriale
  • C.4. Rekomandime per permiresimin e statistikave per migracionin dhe bazen gjitheperfshirese te provave
 • Shtojca
 • Bibliografi