Cross-border Tuberculosis Control along the Viet Nam and Cambodia Border (Vietnamese)

Original Language
Vietnamese
ISBN (PDF)
978-92-9268-141-8
Number of Pages
84
Reference Number
PUB2021/174/R
Date of upload

03 déc 2021

Cross-border Tuberculosis Control along the Viet Nam and Cambodia Border (Vietnamese)

Also available in:

In 2020, Viet Nam was one of the 30 highest-burden countries globally with tuberculosis (TB) and multi-drug resistant TB, whereas Cambodia was one of the 30 highest-burden countries with TB. While both nations have made significant progress in reducing TB rates in recent years, they lack the financial resources needed to eliminate TB as a public health problem. Within this context of strained health resources, migrant populations – internal migrants within each of the two countries and cross-border migrants on the Viet Nam–Cambodia border – can easily be missed or overlooked in national efforts to detect TB. 

Although cross-border migrants are at high risk of contracting TB, there remains a scarcity of data to support the development of national policy and guidelines for TB control among migrants in Viet Nam and Cambodia. The absence of exploratory studies on barriers faced by cross-border migrant populations along the Viet Nam–Cambodia border to access TB diagnosis and treatment further compounded this knowledge gap. 

In response, this landmark study aimed to deliver a better understanding of barriers and enable factors in accessing and utilizing TB diagnostic and treatment services among cross-border migrants. At the same time, it set out to identify challenges in TB control, focusing on areas of interaction and collaboration between governmental and non-governmental agencies along the Viet Nam–Cambodia border. 

 • LỜI CẢM ƠN
 • DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT 
 • NỘI DUNG TÓM TẮT
  • Theo dõi sức khỏe người di cư 
  • Dịch vụ chăm sóc sức khỏe nhạy cảm với người di cư
  • Khung chính sách và pháp lí
  • Quan hệ đối tác, các Mạng lưới và các Khung đa quốc gia
 • CHƯƠNG 1. GIỚI THIỆU
  • Bối cảnh
  • Bệnh lao và người di cư
  • Bệnh lao và người di cư qua biên giới giữa Việt Nam và Campuchia 
  • Câu hỏi nghiên cứu
  • Phương pháp nghiên cứu 
  • Thiết kế nghiên cứu
  • Bối cảnh nghiên cứu và dân số nghiên cứu
  • Công cụ nghiên cứu
  • Thu thập số liệu 
  • Thù lao cho người tham gia phỏng vấn
  • Phân tích số liệu
  • Đạo đức nghiên cứu 
  • Định nghĩa thuật ngữ 
 • CHƯƠNG 2. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
  • Các phát hiện từ phỏng vấn người di cư qua biên giới mắc bệnh lao hoặc tiền sử mắc bệnh lao
  • Mô hình di chuyển của người di cư qua biên giới
  • Rào cản trong chẩn đoán và điều trị bệnh lao 
  • Yếu tố thuận lợi trong chẩn đoán và điều trị bệnh lao
  • Kết quả phỏng vấn các bên liên quan 
  • Quan hệ đối tác và điều phối giữa các bên liên quan
  • Cung ứng dịch vụ
  • Cơ cấu tổ chức
  • Các chương trình truyền thông giáo dục sức khỏe
  • Thách thức của người di cư theo quan điểm của các bên liên quan
  • Lập bản đồ các cơ sở y tế
 • CHƯƠNG 3. THẢO LUẬN
  • Các mô hình di chuyển của người di cư qua biên giới
  • Theo dõi sức khỏe người di cư 
  • Dịch vụ chăm sóc y tế nhạy cảm với người di cư
  • Khung pháp lí và chính sách
  • Quan hệ đối tác, mạng lưới và khung đa quốc gia
  • Hạn chế của nghiên cứu 
 • CHƯƠNG 4. KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ
  • Phụ lục 1. Hướng dẫn phỏng vấn người di cư qua biên giới
  • Phụ lục 2. Danh sách các cơ sở tham gia vào nghiên cứu
  • Phụ lục 3. Mẫu chuyển gửi bệnh nhân qua biên giới
  • Tài liệu tham khảo