Original Language
Bosnian
Number of Pages
164
Reference Number
BOS0001
Date of upload

08 oct 2015

Maksimiziranje Uticaja Finansijskih Tokova i Investicija Povezanih sa Migracionim Kretanjima na Razvoj Bosne i Hercegovine

Also available in:

Testirana hipoteza je da je jedan od ključnih migracionih ciljeva mnogih dugoročnih bh. migranata akumuliranje određenog nivoa finansijskog kapitala tokom migracije - koji je često kombinovan sa ostalim važnim vještinama i kontaktima. Kao direktni rezultat ovakvog štednog ponašanja od strane bh. migranata, znatna “zadržana štednja” se akumulira u gotovini, investicijama i bankarskim sistemima zemalja migracije.

Sve u svemu, iznos neto ušteđevina od strane bosanskih migracionih domaćinstava u inostranstvu ostaje značajan i iznosi EUR 8,508 u prosjeku na godišnjem nivou. Zbog velikog broja bh. domaćinstava u dugoročnoj migraciji (konzervativna procjena je između 480,000 -536,000), ukupno procijenjena “zadržana štednja” za 2009. iznosi EUR 4,660 miliona.

Sa razvojnog stanovišta, ovaj akumulirani kapital ima neprepoznati potencijal, naročito kada je kombinovan sa socijalnim i ljudskim kapitalom koji su migranti stekli i koji bi, eventualno, željeli investirati u realizaciju svojih planova i ideja. U zavisnosti od ključnih faktora koji su u vezi sa dinamikom cirkularnih migracionih namjera (bliske veze, mogući povratak itd.) i uz pretpostavku da postoje odgovrajući lokalni uslovi (ili mogu biti kreirani), migranti bi mogli odlučiti da transferišu zadržanu štednju, ili samo jedan njen dio, u nekom budućem vremenu.

Važan prioritet bilo koje uravnotežene razvojne politike jeste da mobilizuje vještine i “know-how” migranata/dijaspore - paralelno sa efektom finansijskih transfera. Bilo koja politika ili intervencija koja je dizajnirana da izazove veći angažman od strane migranata treba da se fokusira na njihove interese i ciljeve u participiranju u razvojnim inicijativama.

 • Akronimi i skraćenice
 • Izraz zahvalnosti
 • Rezime
  • I. Uvod
  • II. Istraživanje i kontekst
  • III.Bosanska migracija - Pregled
  • IV. Anketa vezana za migraciju
  • V. Sekcija o investicijama
  • VI. Zaključci i preporuke
 • Aneks I: OeEB studija: Anketa domaćinstava: ključni nalazi, zaključci i preporuke
 • Aneks II: Zaključci Regionalne konferencije OSCE-a i IOM-a
 • Aneks III: Bosna i Hercegovina, Tranzicioni proces i investiciona klima
 • Aneks IV: Osvrt na finansijski sistem u Bosni i Hercegovini
 • Bibliografija