Migration in North Macedonia: A Country Profile 2021 (Macedonian)

Original Language
Macedonian
ISBN (PDF)
978-92-9268-435-8
Number of Pages
164
Reference Number
PUB2022/012/L
Date of upload

02 Nov 2022

Migration in North Macedonia: A Country Profile 2021 (Macedonian)

Миграциите во Република Северна Македонија: Профил на земјата 2021
Also available in:

Миграцискиот профил на Северна Македонија настојува да обезбеди концизен, но сеопфатен преглед на моменталната миграциска состојба во земјата. Покрај приказот и анализата на релевантните статистички податоци, Профилот исто така го разгледува и демографскиот, социо-економскиот, културолошкиот и историскиот контекст на миграциите во Северна Македонија. Дополнително, тој дава и преглед на националната институционална и стратешка рамка на управувањето со миграциите и ги нагласува напорите на Владата во рамките на регионалната и меѓународната соработка. Врз основа на овие информации, Миграцискиот Профил ги идентификува клучните импликации од скорешните миграциски трендови за потребите на креаторите на политиките. Тој завршува со препораки за унапредување на политиката за управување со миграциите, како и со предлози за употреба на наодите од Профилот во развојот на миграциските политики. 

The Migration Profile of North Macedonia seeks to provide a concise yet comprehensive overview of the current migration situation in the country. Along with presentation and analysis of relevant statistical data, the Profile also examines the demographic, socioeconomic, cultural and historic context of migration in North Macedonia. Furthermore, it reviews the national institutional and policy framework governing migration and highlights the regional and international cooperation efforts undertaken by the government. Based on this information, the Migration Profile identifies key implications of recent migration trends for policy makers. It concludes with recommendations for enhancing the migration management policy as well as proposals for the Profile’s use in migration policy development.

 • Список на табели
 • Список на Графикон
 • АкронимиПредговор
 • Извршно резиме 
 • Дел А: Особености на мигрантите и миграциските трендови
  • А.1. Клучни движечки фактори на миграцијата и прекуграничната мобилност
  • А.2. Имиграција на странци
  • А.3. Емиграција на граѓани на Република Северна Македонија
  • A.4. Илегална миграција
  • A.5. Забелешка: Сите податоци што се однесуваат на сите индикатори се собираат според родот и староста
  • А.6. Повратна миграција
  • А.7. Внатрешна миграција
 • Дел Б: Влијанието на миграцијата
  • Б.1. Влијание на миграцијата врз развојот на населението и човечкиот капитал
  • Б.2. Импликации на миграцијата врз работната сила и пазарот на труд
  • Б.3. Миграцијата и социоекономскиот развој
  • Б.4. Миграција, здравје и животна средина
 • Дел В: Управување со миграцијата
  • В.1. Политичка рамка
  • В.2. Закони и регулативи (национална регулатива, регионални и меѓународни инструменти)
  • В.3. Институционална рамка
  • В.4. Меѓународна соработка
 • Дел Г: Клучни наоди, влијанија на миграциската политикa и препораки
  • Г.1. Главни наоди за тековните трендови, влијанието на миграцијата и политиките за миграција
  • Г.2. Препораки во врска со рамката на Владата за управување со миграцијата
  • Г.3. Препораки за вклучување на миграциите во секторските политики
  • Г.4. Препораки за подобрувања на статистиката за миграциите и целокупната база на докази
 • Анекс
 • Користена литература