Migration Governance Indicators Profile 2021 | North Macedonia (Albanian)

Original Language
Albanian
Number of Pages
34
Reference Number
PUB2021/087/L
Date of upload

18 nov 2021

Migration Governance Indicators Profile 2021 | North Macedonia (Albanian)

Treguesit e Qeverisjes së Migracionit Profili 2021 | Maqedoni e Veriut
Also available in:

Ky profil paraqet një përmbledhje të strukturave qeverisëse të migracionit të zhvilluara mirë në Maqedoninë e Veriut, si dhe fushat me potencial për zhvillim të mëtejshëm, siç vlerësohet nga Treguesit e Qeverisjes së Migracionit (TQM).

Treguesit e Qeverisjes së Migracionit janë një grup prej afro 90 treguesish për të ndihmuar vendet në vlerësimin e politikave të tyre të migracionit dhe për të çuar përpara bisedën mbi migracionin e mirëqeverisur në lidhje me atë se si mund të duket në praktikë.

Përfshirja e Synimit 10.7 në Agjendën 2030 krijoi nevojën për të përcaktuar “politikat e planifikuara dhe të mirë-menaxhuara të migracionit”. Kjo është arsyeja pse, në vitin 2015, Organizata Ndërkombëtare për Migrim (IOM) zhvilloi Kornizën e Qeverisjes së Migracionit (ang. MiGOF). Kjo Kornizë ofron një pamje koncize të një qasjeje ideale që i lejon një shteti të përcaktojë se çfarë mund të ketë nevojë për të qeverisur mirë migracionin dhe në një mënyrë që i përshtatet rrethanave të tij. 

Në përpjekje për të vënë në funksionim MiGOF, IOM punoi me Njësinë e Inteligjencës të Economist (‘The Economist Intelligence Unit’) për të zhvilluar Treguesit e Qeverisjes së Migracionit.
TQM-të i ndihmojnë vendet të identifikojnë praktikat e mira si dhe fushat me potencial për zhvillim të mëtejshëm dhe mund të ofrojnë njohuri mbi politikat që vendet mund të përdorin për të zhvilluar strukturat e tyre qeverisëse të migracionit.

TQM-të i marrin në konsideratë politikat e ndërlidhura me migracionin dhe funksionojnë si një kornizë standarde që ofron njohuri mbi masat e politikave që vendet mund të duan të marrin në konsideratë me qëllim që të  përparojnë drejt qeverisjes së mirë të migracionit.

This Migration Governance Indicators (MGI) profile presents a summary of well-developed areas of migration governance in North Macedonia as well as areas with potential for further development, as assessed through the MGI. The MGI is a standard set of approximately 90 indicators to assist countries in assessing their migration policies and advance the conversation on what well-governed migration might look like in practice.
The incorporation of Sustainable Development Goal Target 10.7 into the 2030 Agenda for Sustainable Development created the need to define “planned and well-managed migration policies”. In 2015, the International Organization for Migration (IOM) developed the Migration Governance Framework (MiGOF). The Framework offers a concise view of an ideal approach that allows a State to determine what it might need to govern migration well and in a way that suits its circumstances. 

In an effort to operationalize the MiGOF, IOM worked with Economist Impact to develop the MGI.

The MGI helps countries identify good practices as well as areas with potential for further development and can offer insights into the policy levers that countries can use to develop their migration governance structures. The MGI takes stock of migration-related policies in place and operates as a benchmarking framework that offers insights into policy measures that countries might want to consider as they progress towards good migration governance.

  • OBJEKTIVI 
  • HYRJE 
  • KORNIZA KONCEPTUALE 
  • GJETJET KRYESORE 
  • ANALIZA E COVID-19 
  • BURIMET KRYESORE 
  • SHTOJCË