Original Language
Vietnamese
Number of Pages
62
Reference Number
VNM0004
Date of upload

28 mar 2017

Adapting to Climate Change through Migration: A Case Study of the Vietnamese Mekong River Delta (Vietnamese)

Also available in:

Trong khuôn khổ dự án Di cư, Môi trường và Biến đổi khí hậu: Bằng chứng cho chính sách (MECLEP) do Liên minh Châu Âu tài trợ, báo cáo trình bày các phát hiện từ một cuộc khảo sát hộ gia đình tại Việt Nam. Câu hỏi chính mà nghiên cứu đặt ra là di cư (bao gồm tái định cư) được sử dụng như một chiến lược thích nghi với biến đổi khí hậu tại Đồng bằng sông Cửu Long như thế nào và vì sao, và điều này ảnh hưởng như thế nào đến người di cư, gia đình và cộng đồng của họ tại nơi đi cũng như tại nơi đến. Cụ thể hơn, báo cáo nêu ra các đặc điểm kinh tế xã hội của các hộ gia đình có người di cư cũng như tác động của việc di cư đến các hộ gia đình này và lên cộng đồng nơi đi và nơi đến.

Các phát hiện nêu trong báo cáo chỉ ra những yếu tố cần được cân nhắc trong quá trình thiết kế các chương trình tái định để đảm bảo thành công. Hơn nữa, ngược lại với nhận định của các nghiên cứu trước đây, nghiên cứu cho thấy khả năng di cư ở các hộ gia đình có thu nhập thấp hơn cao hơn nhiều. Nhìn chung, các phát hiện khẳng định di cư rõ ràng đóng vai trò tích cực trong việc giúp các cộng đồng thích nghi với biến đổi của môi trường.

 • Lời cảm ơn
 • Tóm tắt báo cáo
 • 1. Giới thiệu
 • 2. Bối cảnh: Biến đổi khí hậu và Di cư ở vùng đồng bằng sông Cửu Long
  • 2.1. Di cư quốc tế và di cư trong nước ở Việt Nam
  • 2.2. Biến đổi khí hậu ở Việt Nam
  • 2.3. Di cư và tái định cư trong vùng và xuất cư từ đồng bằng sông Cửu Long
 • 3. Phương pháp nghiên cứu
 • 4. Các phát hiện từ thực tế: Áp lực môi trường và di cư ở đồng bằng sông Cửu Long
  • 4.1. Giới thiệu về cuộc khảo sát
  • 4.2. Biến đổi khí hậu và áp lực môi trường
  • 4.3. Di cư ở mức hộ gia đình
  • 4.4. Tác động của hoạt động di cư
 • 5. Quản lý di cư
  • 5.1. Chính sách của Việt Nam liên quan đến di cư và tái định cư
  • 5.2. Dự án tái định cư tại vùng đồng bằng sông Cửu Long và các tác động
 • 6. Kết luận
 • 7. Tài liệu tham khảo
 • 8. Phụ lục: Hội thảo, thảo luận nhóm tập trung và phỏng vấn sâu