Checklist - Employment Contracts (Vietnamese)

Original Language
Vietnamese
Number of Pages
12
Reference Number
PUB2023/110/R
Date of upload

20 Jun 2023

Checklist - Employment Contracts (Vietnamese)

Danh mục kiểm tra – Hợp đồng lao động

Danh mục kiểm tra sơ bộ này, là một phần thuộc Hướng dẫn của IOM về Lao động Di cư dành cho Người Sử dụng lao động, sẽ trang bị cho người sử dụng lao động hướng dẫn thiết thực từ bước chuẩn bị, ký kết và xử lý hợp đồng lao động với người lao động di cư. 

*Để tải tệp PDF của công cụ này, vui lòng nhấn nút đỏ phía bên trái trang.