Checklist - Labour Recruiter Service Agreements (Vietnamese)

Original Language
Vietnamese
Number of Pages
4
Reference Number
PUB2023/110/R
Date of upload

20 Jun 2023

Checklist - Labour Recruiter Service Agreements (Vietnamese)

Danh mục kiểm tra – Thỏa thuận dịch vụ với nhà tuyển dụng lao động

Danh mục kiểm tra sơ bộ này, là một phần thuộc Hướng dẫn của IOM về Lao động Di cư dành cho Người Sử dụng lao động, nêu ra các điều khoản chính mà người sử dụng lao động có thể áp dụng trong các thỏa thuận dịch vụ với nhà tuyển dụng lao động.

*Để tải tệp PDF của công cụ này, vui lòng nhấn nút đỏ phía bên trái trang.