Summary - Common challenges and Risks Experienced by Migrant Workers at All Stages of Labour Migration (Vietnamese)

Original Language
Vietnamese
Number of Pages
5
Reference Number
PUB2023/110/R
Date of upload

20 Jun 2023

Summary - Common challenges and Risks Experienced by Migrant Workers at All Stages of Labour Migration (Vietnamese)

Tóm tắt – Các thách thức và rủi ro mà người lao động di cư thường gặp trong tất cả các giai đoạn của quá trình di cư lao động

Tài liệu tổng quan này tiếp nối quá trình di cư lao động được nêu trong Hướng dẫn của IOM về Lao động Di cư dành cho Người Sử dụng lao động. Để phù hợp với các bước được nêu trong phần rà soát về quyền con người, tài liệu tổng quan này được thiết kế nhằm hỗ trợ quá trình xác định và đánh giá rủi ro của người sử dụng lao động.

*Để tải tệp PDF của công cụ này, vui lòng nhấn nút đỏ phía bên trái trang.