Migration Governance Indicators Profile 2021 | North Macedonia (Macedonian)

Original Language
Macedonian
Number of Pages
36
Reference Number
PUB2021/086/L
Date of upload

18 Nov 2021

Migration Governance Indicators Profile 2021 | North Macedonia (Macedonian)

ИНДИКАТОРИ ЗА УПРАВУВАЊЕ СО МИГРАЦИЈАТА ПРОФИЛ 2021 | СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
Also available in:

Овој профил содржи краток преглед на добро развиените структури за управување со миграцијата во Северна Македонија, и преглед на областите кај кои е потребно понатамошно подобрување, во согласност со процената подготвена од индикаторите за управување со миграцијата (ИУМ).

ИУМ е стандарден пакет од приближно 90 индикатори кои ќе им помогнат на земјите да ги проценат сопствените Миграциски политики и да продолжат да размислуваат за тоа како може да изгледа во пракса миграцијата со која добро се управува.
Вклучувањето на целта 10.7 во Агендата до 2030 година создаде потреба да се дефинираат „планирани и добро управувани миграциски политики“. Затоа, во 2015 година, Меѓународната организација за миграција (ИОМ) ја изработи Рамката за управување со миграцијата (МиГОФ). Оваа Рамка накратко претставува еден идеален пристап што ѝ овозможува на една држава да утврди што може да ѝ биде потребно за да управува добро со миграцијата на начин кој е соодветен на околностите во конкретната држава.

Со цел МиГОФ да започне со примена, ИОМ работеше со Одделението за анализа на Економист за да се изработат индикатори за управување со миграцијата.

ИУМ им помагаат на земјите да ги идентификуваат добрите практики, како и областите кои понатаму треба да се подобруваат, и може да посочат кои алатки можат да ги искористат државите за да ги подобрат структурите за управување со миграцијата. 

ИУМ евидентира кои политики за миграција постојат и даваат рамка со одредници која
овозможува да се согледаат стратешките мерки што земјите би можеле да ги земат предвид со цел подобро да управуваат со миграцијата.

This Migration Governance Indicators (MGI) profile presents a summary of well-developed areas of migration governance in North Macedonia as well as areas with potential for further development, as assessed through the MGI. The MGI is a standard set of approximately 90 indicators to assist countries in assessing their migration policies and advance the conversation on what well-governed migration might look like in practice.

The incorporation of Sustainable Development Goal Target 10.7 into the 2030 Agenda for Sustainable Development created the need to define “planned and well-managed migration policies”. In 2015, the International Organization for Migration (IOM) developed the Migration Governance Framework (MiGOF). The Framework offers a concise view of an ideal approach that allows a State to determine what it might need to govern migration well and in a way that suits its circumstances. 

In an effort to operationalize the MiGOF, IOM worked with Economist Impact to develop the MGI.

The MGI helps countries identify good practices as well as areas with potential for further development and can offer insights into the policy levers that countries can use to develop their migration governance structures. The MGI takes stock of migration-related policies in place and operates as a benchmarking framework that offers insights into policy measures that countries might want to consider as they progress towards good migration governance.
 

  • ЦЕЛ 
  • ВОВЕД 
  • КОНЦЕПТУАЛНА РАМКА 
  • ГЛАВНИ НАОДИ 
  • КОВИД-19 АНАЛИЗА 
  • ГЛАВНИ ИЗВОРИ 
  • ПРИЛОГ