World Migration Report 2020 (Turkish): Chapter 3

alt
Original Language
Turkish
Number of Pages
98
Reference Number
PUB2020/089/L
Date of upload

28 Oct 2020

World Migration Report 2020 (Turkish): Chapter 3

2020 Dünya Göç Raporu: 3. Bölüm GÖÇ VE GÖÇMENLER: BÖLGESEL BOYUTLAR VE GELİŞMELER

3. Bölüm göçün bölgesel düzeyde boyutlarının ve  sergilediği gelişmelerin kilit unsurları üzerine bir tartışma sunmaktadır. Tartışma altı dünya bölgesine odaklanmaktadır – Afrika, Asya, Avrupa, Latin Amerika ve Karayipler, Kuzey Amerika ve Okyanusya. Analiz, bu bölgelerden her biri için ayrı ayrı geçerli olmak üzere, aşağıdaki unsurları içermektedir: 

  1. Nüfusla ilgili kilit istatistiklere genel bir bakış ve bu istatistikler üzerine kısa bir tartışma; ve
  2. Bölgede gerçekleşen göçe ilişkin “kilit özellikler ve gelişmelerin,” uluslararası örgütler, araştırmacılar ve analistlerden elde edilenler de dahil olmak üzere geniş bir yelpazede çeşitlilik gösteren veriler, bilgiler ve analizler ışığında yapılan özlü tanımları.    

Bölüm, bütünüyle değerlendirildiğinde, bölgeler ve altbölgeler arasındaki önemli farklılıklara ve göç dinamiklerinin dünya çapında gittikçe artan karmaşıklığına dikkat çekmektedir.  Kimi sadece mekân ve zaman özelinde kendini gösteren, kimi ise tüm bölgelerde yaygın olarak gözlemlenebilen bu farklılıklar ve karmaşıklıklar, uluslarüstü ve küresel düzeylerde politika yapımı açısından önemli soru işaretleri ve zorluklar doğurmaktadır.  Örneğin, uluslararası göçün küresel yönetişimi için arzu edilen rejimler üzerine yürütülen bir değerlendirmede, göç deneyimlerinin ve dinamiklerinin bölgeler arasında gösterdiği temel farklılıkların göz önünde bulundurulması gerekmektedir.  Bu tip farklılıkların, iyi uygulamaların hayata geçirilebilmesi ve yönetişim yaklaşımlarının bölgesel düzeydeki gereksinimlere cevap verebilecek nitelikte olduğundan emin olunması bakımından da önemli yansımaları bulunmaktadır. Benzer şekilde, göç dinamiklerinin giderek artan karmaşıklığı, ulusal düzenleyiciler açısından doğrudan birtakım zorluklara yol açmakta ve ülkeler arasında arzu edilen yönetişim ve iş birliği şekilleri bakımından da önemli sonuçlar doğurmaktadır. 

 

Chapter 3 provides a discussion of key regional dimensions of, and developments in, migration. The discussion focuses on six world regions, namely Africa, Asia, Europe, Latin America and the Caribbean, Northern America and Oceania.  For each of these regions, the analysis includes: 

  1. An overview and brief discussion of key population-related statistics; and
  2. Succinct descriptions of “key features and developments” in migration in the region, based on a wide range of data, information and analyses, including from international organizations, researchers and analysts.

Overall, the chapter points to important differences across regions and subregions, as well as growing complexities in migration dynamics around the world. These differences and complexities (some of which are specific to place and time, while others are relatively common across regions) raise important questions and challenges for supranational and global policymaking. For example, fundamental differences in migration experiences and dynamics across regions need to be considered when discussing desirable regimes for the global governance of international migration. Differences can also have implications for applying good practices and in ensuring that governance approaches are tailored to meet regional dimensions. Similarly, growing complexities in migration dynamics create direct challenges for national regulators and have important consequences for the most desirable forms of governance and cooperation across countries.